heder

Персонална асистенција

Услуга персоналне асистенције остварује се кроз активности усмерене ка задовољавању личних и животних потреба, ради успостављања већег нивоа самосталности.

Услуга персоналне асистенције доступне су пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, у складу са прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, која остварују право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, способна су за самостално доношење одлука, радно су ангажована или су активно укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвених активности, односно укључена су у редовни или индивидуални образовни програм.