heder

Уверење органа старатељства да мајка или отац непосредно брине о детету

Право на родитељски додатак има мајка након порођаја, али и отац детета ако испуњава све услове, а мајка није жива, напустила је дете или је из објективних разлога спречена да се брине о детету.
У поступку остваривања права на родитељски додатак код Секретаријата за социјалну заштиту града Београда неопходно је приложити Уверење Градског центра да подносилац захтева, за остваривање права на родитељски додатак: непосредно брине о детету за које подноси захтев, да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и да није лишен/а родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Потребна документација

•  фотокопија личне карте само за мајку или оца детета
•  фотокопија ИМКР за сву децу
•  фотокопије пријаве пребивалишта за сву децу
•  уверење из надлежног основног суда којим се утврђује да мајка или отац није лишена/лишен родитељског права
•  пресуду о вршењу родитељског права (развод брака/ванбрачна заједница)
•  ИМКУ за мајку, Решење Комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке, Решење о лишавању пословне способности мајке или Потврду надлежне установе о издржавању казне затвора за мајку.

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.