heder

Појачан надзор родитеља

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора родитеља, улога центра за социјални рад тиче се контроле реализације мере. Стручни тим месно надлежног центра обавља разговоре са родитељима, малолетником/цом, обавља посете породици и, најмање једном у шест месеци, шаље извештај суду о току реализације васпитне мере и евентуалним променама у социјалном, психолошком и/или педагошком статусу малолетника/ца и његове/њене породице.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.