heder

Хранитељство

Хранитељство или породични смештај је облик заштите којим се детету обезбеђује замена за природну породичну средину, најближа тој средини, а да се при том не мења породични статус детета, нити се између детета и чланова породице, у којој је дете збринуто, успоставља однос родитељства. Хранитељска породица треба детету да пружи сигурност, љубав, топлину и подршку. Она треба да брине о његовом здрављу, школовању и васпитању.
Хранитељство може трајати до разрешења кризне ситуације у породици детета или до осамостаљивања детета.
Хранитељством  може да се бави породица која је у склопу прописане процедуре стекла општу подобност за хранитеља и и добила одговарајућу потврду центра за социјални рад.
Хранитељство може бити без накнаде (према личном опредељењу хранитеља) и са накнадом која се издваја из буџета Републике Србије.

Хранитељска породица, односно хранитељ НЕ МОЖЕ бити:
•  породица у којој чланови немају лична својства и способности да врше родитељске дужности
•  особа која је лишена родитељског права
•  особа која је лишена пословне способности
•  особа чији су интереси у супротности са интересима детета
•  особа од које се, с обзиром на лична својства, односе са дететом и његовим родитељима, не може очекивати да ће за дете обезбедити довољно сигурну и подстицајну средину

Потребна документација

•  фотокопија личне карте за кандидата
•  фотокопије личних карата чланова породице или фотокопија извода из МКР за чл. Породице
•  извод из матичне књиге рођених или венчаних за кандидата
•  уверење о држављанству
•  уверење о имовном стању из катастра или фотокопија уговора о власништву стана
•  потврда о запослењу и личним приходима
•  уверење о здравственом стању за кандидата и потврда лекара за брачног друга
•  уверење да није лишен родитељског права( издаје суд)
•  уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело( издаје суд)
Документација о кандидату за хранитеља која се прибавља службеним путем
•  уверење да се не налази под старатељством
•  уверење да нису осуђивани за кривична дела у складу са чл. 100 ст.2  тачка 4
•  потврда да нису на евиденцији лица против којих је узречена мера заштите од насиља у породици

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.  или погледајте на сајту Хранитељства града Београда