heder

Интервентна једнократна новчана помоћ

Право на ову врсту помоћи могу да остваре:

•  Појединац и породица којима је елементарном непогодом потпуно оштећен стан који користе;
•  Породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова породице, а чији приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну зараду ;
•  Појединац и породица у којој је члан породице потпуно неспособан за рад, под условом да приход у претходна три месеца не прелази једну просечну зараду и да осим стамбеног простора који одговара потребама појединца односно породице и земљишта у површини од 0,5 hа нема других непокретности;
•  Стамбено угоржени појединац или продица за плаћање закупнине или за побољшање услова становања под условом да приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну зараду и да је он или члан породичног домаћинства потпуно неспособан за рад;

Појединац или породица могу остварити  интервентну новчану помоћ  више пута у календарској години, с тим да укупан износ не може бити већи од  пет просечних месечних зарада у Београду.

Потребна документација

•  писани захтев/молба за једнократну новчану помоћ
•  фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породице
•  извод из матичне књиге рођених или венчаних( за све чланове породице)
•  пријава пребивалишта за малолетну децу
•  докази који се односе на разлог подношења захтева(трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја
•  пореско уверење за пунолетне чланове породице
•  уверење о имовном стању о( не) поседовању непокретне имовине
•  фотокопије 3 последња чека пензије за кориснике пензије
•  потврда о приходима за последња три месеца или потврда о висини основице која служи за обрачунавање пореза и доприноса за оне који самостално обављају делатност
•  уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице
•  потврда из школе за редовне ученике( студенте)
•  налаз и мишљење  органа вештачења комисије пензијско –инвалидског осигурања о неспособности за рад  или решење суда о потпуном лишавању пословне способности или продужењу родитељског права
•  фотокопија штедне књижице по виђењу, отворена код А.Д. Поштанске штедионице или неке друге банке

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.