heder

Стална новчана помоћ деци без родитељског старања

Право на ову врсту помоћи имају деца без родитељског старања, корисници услуге домског или породичног смештаја која су способна за рад, у месечном износу 50% од зараде, од дана престанка услуге смештаја до заснивања радног односа, а најдуже годину дана, под условом да најмање две године пре завршетка школовања имају пребивалиште на територији града Београда.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.