heder

Новчана социјална помоћ

Законом о социјалној заштити прописано је да право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, који живи сам, односно, породици, која остварује приходе испод нивоа социјалне сигурности, који месечно објављује Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.
Ово право могу остварити грађани свих радних статуса: запослени, пољопривредници, пензионери, особе које обављају самосталну делатност, незапослени, ученици/студенти, деца предшколског узраста, неспособни за рад, итд.
Приликом признавања права на новчану социјалну помоћ, центар за социјални рад узима у обзир и следеће чињенице:
•    Да подносилац захтева нема више од 0,5 хектара земље у власништву
•    Да није одбио понуђено запослење, стручно оспособљавање и преквалификацију
•    Да посао није изгубио својом кривицом
•    Да није продао или поклонио своју имовину
•    Да нема више стамбеног простора
•    Да нема закључен уговор о доживотном издржавању

Из укупних прихода који се обрачунавају изузети су: додатак на децу (до троје деце), додатак за негу и помоћ другог лица, накнада за телесно оштећење, примања по основу награда и отпремнина за пензију, као и примања из ученичког и студентског стандарда. Изузима се износ који се даје за издржавање лица које не живи заједно са породицом као њен члан (школовање до 27 године живота).

Потребна документација
•  Фотокопије личних карата за све пунолетне чланове породице,
•  Пријаве пребивалишта за малолетну децу које издаје Полицијска станица,
•  Извод из матичне књиге рођених за децу и родитеље који није старији од 6 месеци,
•  Уверење о држављанству за пунолетне чланове породице,
•  Потврду о личном доходку за запослене чланове породице
•  Чек од пензије за лица која су остварила право на пензију или потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да лице није корисник пензије,
•  Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене радно способне чланове породице,
•  Уверење  за децу која се налазе на редовном школовању или професионалном оспособљавању
•  Уверење о приходима за које се плаћа порез из места рођења и места становања
•  Уверење геодетске управе о поседовању или непоседовању непокретне имовине из места рођења и места становања.
•  Фотокопију пресуде о разводу брака уколико је исти разведен,
•  Правоснажну судска одлука о издржавању сродника, односно судско поравнање закључено са сродником у складу са „Породичним законом“ или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања од сродника.
•  Фотокопију решења о престанку  радног односа уколико је исти престао у протеклих годину дана.

У зависности од сваког конкретног случаја, можда Вам буде тражена и друга документација.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад