heder

Стална новчана помоћ за лица према којима је извршено насиље у породици

Лице према коме је извршено насиље у породици има право на сталну новчану помоћ коју може да остварује најдуже 12 месеци од првог евидентираног насиља.

Ово право остварује се под следећим условима:

•  Да се као жртва породичног насиља, лице налази на евиденцији Градског центра за социјални рад у  Београду,  државног органа (МУП, суд..) или пружаоца услуга социјалне заштите који је за то лиценциран
•  Да лице има регулисано пребивалиште на територији града Београда, најмање 12
месеци пре евидентираног насиља
•  Да укупни месечни приходи тог лица не прелазе висину минималне зараде за месец који претходи месецу у ком је покренут поступак
•  Да лице  не поседује имовину у власништву по основу које може да оствари приход

Захтев за признавање права подноси се Градском центру за социјални рад

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.