heder

документација

  Потребна документација за додатак за помоћ и негу другог лица

•    Фотокопија личне карте
•    Пријава пребивалишта за дете
•    Извод из матичне књиге рођених
•    Уверење тржишта рада за незапослене
•    Потврда ПИО-фонда да није корисник пензије и додатка за туђу негу и помоћ ( Немањина бр.30 и Александра Костића бр.9)    
•    Попуњен образац бр.1 ( предлог за вештачење) оригинал и фотокопија
•    Фотокопије оверене медицинске документације( не старије од шест месеци)
•    Фотокопија здравствене књижице
•    Решење о категоризацији и налаз и мишљење комисије( за децу)
•    Уверење о држављанству уколико је лице рођено ван територије Србије

Потребна документација за остваривање једнократне новчане помоћи

•    Писани захтев/молба за једнократну новчану помоћ
•    Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породице
•    Извод из матичне књиге рођених или венчаних( за све чланове породице)
•    Пријава пребивалишта за малолетну децу
•    Докази који се односе на разлог подношења захтева(трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја
•    Пореско уверење за пунолетне чланове породице
•    Уверење о имовном стању о( не) поседовању непокретне имовине
•    Фотокопије 3 последња чека пензије за кориснике пензије
•    Потврда о приходима за последња три месеца или потврда о висини основице која служи за обрачунавање пореза и доприноса за оне који самостално обављају делатност
•    Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице
•    Потврда из школе за редовне ученике( студенте)
•    Налаз и мишљење  комисије Пио- о неспособности за рад
•    Фотокопија штедне књижице по виђењу, отворена код А.Д. Поштанске штедионице или неке друге банке

    Потребна документација за остваривање права на услугу помоћ у кући

•    Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и супружника
•    Извод из матичне књиге рођених или венчаних
•    Извод из матичне књиге умрлих за брачног друга    
•    Фотокопија последњег чека пензије
•    Налаз лекара
•    Уверење о имовном стању или пореско уверење
•    Фотокопија уговора о доживотном издржавању( ако је уговор склопљен)
 
Потребна документација за признавање права на новчану социјалну помоћ

•    Фотокопије личних карата за све пунолетне чланове породице,
•    Пријаве пребивалишта за малолетну децу које издаје Полицијска станица,
•    Извод из матичне књиге рођених за децу и родитеље који није старији од 6 месеци,
•    Уверење о држављанству за пунолетне чланове породице,
•    Потврду о личном доходку за запослене чланове породице
•    Чек од пензије за лица која су остварила право на пензију или потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да лице није корисник пензије,
•    Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене радно способне чланове породице,
•    Уверење  за децу која се налазе на редовном школовању или професионалном оспособљавању
•    Уверење о приходима за које се плаћа порез из места рођења и места становања
•    Уверење геодетске управе о поседовању или непоседовању непокретне имовине из места рођења и места становања.
•    Фотокопију пресуде о разводу брака уколико је исти разведен,
•    Правоснажну судска одлука о издржавању сродника, односно судско поравнање закључено са сродником у складу са „Породичним законом“ или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања од сродника.
•    Фотокопију решења о престанку  радног односа уколико је исти престао у протеклих годину дана.

Потребна документација за остваривање права на бесплатан оброк

•    Фотокопију личне карте за све чланове породице
•    Извод из матичне књиге рођених за све чланове породице
•    Пореско уверење (општина)
•    Потврда о приходима за запослене и последњи чек пензије за пензионере
•    Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице
•    Потврда ПИО фонда да подносилац захтева или члан породице не остварује право на пензију
•    Потврда о висини основице која служи за обрачунавање пореза и доприноса за оне који самостално обављају делатност
 
Потребна документација за кандидате хранитеље

Документација коју прибавља кандидат:
•    Фотокопија личне карте за кандидата
•    Фотокопије личних карата чланова породице или фотокопија извода из МКР за чл. Породице
•    Извод из матичне књиге рођених или венчаних за кандидата
•    Уверење о држављанству
•    Уверење о имовном стању из катастра или фотокопија уговора о власништву стана
•    Потврда о запослењу и личним приходима
•    Уверење о здравственом стању за кандидата и потврда лекара за брачног друга
•    Уверење да није лишен родитељског права( издаје суд)
•    Уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело( издаје суд)
    Документација о кандидату за хранитеља која се прибавља службеним путем
•    Уверење да се не налази под старатељством
•    Уверење да нису осуђивани за кривична дела у складу са чл. 100 ст.2  тачка 4
•    Потврда да нису на евиденцији лица против којих је узречена мера заштите од насиља у породици

Потребна документација за потенцијалне усвојитеље

•    Захтев/молба
•    Извод из матичне књиге рођених( за оба супружника)
•    Извод из матичне књиге венчаних
•    Фотокопија личних карата ( обе стране)
•    Уверење да нису под истрагом ( службеним путем)
•    Уверење да нису лишени родитељског права и да нису осуђивани( суд)
•    Уверење о здравственом стању за оба супружника( лекар опште праксе)
•    Уверење о имовном стању-Геодетски завод
•    Уверење о запослењу и оствареним приходима
•    Уверење о држављанству
•    Уверење о пословној способности
•    Уверење да није одређена мера заштите од насиља у породици

Потребна докумнтација за добијање сагласности за располагање имовином

•    Писани захтев
•    Судско решење о оставнини или уговор о поклону
•    Предуговор о купопродаји некретнине
•    Фотокопија извода из матичне књиге умрлих за родитеља
•    Извод из матичне књиге рођених за дете
•    Пријава пребивалишта за дете
•    Фотокопија личне карте за родитеља
•    Процена вредности имовине
•    Власнички лист ( фотокопија)

Потребна докумнтација за смештај у дом

•    Писмени захтев ( два примерка)
•    Фотокопија личне карте ( И и ИИ страна, два примерка)
•    Извод из матичне књиге рођених или венчаних  у два примерка ( фотокопије)
•    Лекарско уверење ( оригиниал и фотокопија)  од лекара опште праксе
•    Налаз психијатра( да ли је особа оријентисана у сва три правца и да ли може да изјави своју вољу)/ (оригиниал и фотокопија)
•    Уверење о имовинском стању из места рођења и места становања ( Геодетски завод); фотокопија уговора о власништву стана; уговор о поклону
•    Задњи чек од пензије (три фотокопије) или уверење ПИО фонда да нисте корисник пензије
•    Фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике  који учествују у трошковима смештаја
•    Фотокопија уговора о доживотном издржавању (ако је склопљен)
•    Фотокопија здравствене књижице (два примерка)
•    Фотокопија извода из матичне књиге умрлих за брачног друга или пресуда о разводу брака (два примерка)

 Потребна документација за смештај у дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју

•    Писани захтев
•    Решење о категоризацији
•    Налаз и мишљење комисије за разврставање
•    Извод из матичне књиге рођених за дете
•    Пријава пребивалишта за дете
•    Фотокопија личне карте за родитеље
•    Потврда о личном доходку ( за родитеље)
•    Чек ( додатак за помоћ и негу другог лица)
•    Фотокпија здравствене књижице за дете