heder

Усвојење

Усвојење је најпотпунији и нејефикаснији облик заштите деце без родитељског старања. Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојиоци преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права. Усвојење је нераскидиво и усвојењем дете заувек постаје део своје нове породице.
Дете се не може усвојити пре него што наврши три месеца живота. Разлика у годинама између усвојитеља и усвојеника не може бити мања од 18 ни већа од 45 година.
Одлука о усвојењу, као и избор усвојилачке породице је у надлежности органа старатељства – центра за социјални рад општине на којој дете има пребивалиште, односно боравиште.
Заснивању усвојења претходи сложен и свеобухватан стручни поступак, који се састоји из четири дела:

•  утврђивање постојања законских услова за усвојење (и на страни детета и на страни усвојилаца) – да ли је дете трајно лишено родитељског старања, да ли су усвојиоци подобни за усвојење и да ли је усвојење у најбољем интересу детета
•  утврђивање опште подобности усвојилаца за усвојење – да ли усвојиоци испуњавају све формалне, психо-социјалне, здравствене и педагошке услове за усвојење детета
• обезбеђивање потребне помоћи биолошким родитељима детета, пружање свих потребних информација потенцијалним усвојиоцима, припрема свих заинтересованих страна у поступку (дете, биолошки родитељи, усвојиоци)
• утврђивање комплементарне или конкретне подобности детета и усвојилаца – да ли родитељски капацитети конкретних усвојилаца одговарају потребама конкретног детета

Усвојитељи могу бити супружници или ванбрачни партнери. Изузетно, усвојење је могуће и од стране појединца.

Усвојитељи НЕ МОГУ бити:

•  особе које су потпуно или делимично лишене родитељског права
•  потпуно или делимично лишене пословне способности
•  особе оболеле од болести која штетно може деловати на усвојеника
•  особе осуђене за дело из групе дела против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела.

Потребна  документација

•  захтев/молба
•  извод из матичне књиге рођених( за оба супружника)
•  извод из матичне књиге венчаних
•  фотокопија личних карата ( обе стране)
•  уверење да нису под истрагом ( службеним путем)
•  уверење да нису лишени родитељског права и да нису осуђивани( суд)
•  уверење о здравственом стању за оба супружника( лекар опште праксе)
•  уверење о имовном стању-Геодетски завод
•  уверење о запослењу и оствареним приходима
•  уверење о држављанству
•  уверење о пословној способности
•  уверење да није одређена мера заштите од насиља у породици

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.