heder

Посебна новчана накнада

Право на посебну новчану накнаду има један родитељ који није у радном односу, а који најмање 15 година  непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, кад наврши општи старосни услов за оставривање пензије према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако није остварио право на пензију.   
Посебна новчана накнада представља новчану накнаду у виду доживотног месечног новчаног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених. Месечни износ посебне новчане накнаде  усклађује се на начин прописан за усклађивање најниже пензије у осигурању запослених.

Потребна документација

•  писани захтев
•  налаз лекара специјалиста
•  копија  личне карте и лична карта на увид
•  доказ да подносилац захтева није у радном односу
•  уверење да подносилац захтева није оставрио право на пензију

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад