heder

Социјално становање у заштићеним условима

Социјално становање у заштићеним условима је вид отвореног облика социјалне заштите који се реализује у објектима и становима одређеним за ову намену.
Право на социјално становање у заштићеним условима остварују социјално угрожени, стамбено необезбеђени појединци и породице са пребивалиштем на територији града Београда, као и избеглице и интерно расељења лица смештена у колективним центрима или другим видовима смештаја са боравиштем на територији града Београда, чији приходи по члану породице не прелазе износ нивоа социјалне сигурности за једночлану породицу по прописима из социјалне заштите.

Право на социјално становање у заштићеним условима остварују појединци из породице ако испуњавају и један од следећих услова:

•  Да су старији од 65 година, способни за самостални живот
• Да члан породичног домаћинства има утврђену инвалидност од 80% до100% по прописима о пензијском инвалидском осигурању
• Да је члан породичног домаћинства дете ометено у развоју са признатим правом на додатак за туђу негу и помоћ по прописима из социјалне заштите
• Да је родитељ који самостално врши родитељско право
• Да је лице према коме је извршено насиље у породици

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.