heder

Смештај у установу социјалне заштите

Смештај у установу социјалне заштите остварује се упућивањем корисника у одговарајућу установу у којој се обезбеђују збрињавање (становање, исхрана, одевање, нега, помоћ и старање), васпитање и образовање,  оспособљавање за одређене радне активности, здравствена заштита, као и услуге социјалног рада.

Право на смештај у установу социјалне заштите има:

•  дете без родитељског старања, онда када детету није могуће обезбедити смештај у хранитељској породици
• особа са посебним потребама, која није у могућности да самостално живи у породици због неповољних здравствених, социјалних, стамбених и/или породичних прилика
• дете са поремећајима у понашању (дете које чини кривична и прекршајна дела, или које бежањем од куће, скитњом, или сличним понашањем, нарушава опште прихваћена друштвена правила понашања)
• трудница и самохрана мајка са дететом до девет месеци, којој је услед материјалне необезбеђености, нерешеног стамбеног питања, поремећених породичних односа и сл., потребно привремено збрињавање
• стара особа, која због неповољних здравствених, социјалних, стамбених и породичних прилика није у могућности да живи у продици
•  особа којој је из неких разлога потребно привремено збрињавање и надзор

Потребна документација

•  писмени захтев ( два примерка)
•  фотокопија личне карте ( прва и  друга страна, два примерка)
•  извод из матичне књиге рођених или венчаних  у два примерка ( фотокопије)
•  лекарско уверење ( оригиниал и фотокопија)  од лекара опште праксе
•  налаз психијатра( да ли је особа оријентисана у сва три правца и да ли може да изјави своју вољу)/ (оригиниал и фотокопија)
• уверење о имовинском стању из места рођења и места становања ( Геодетски завод); фотокопија уговора о власништву стана; уговор о поклону
•  задњи чек од пензије (три фотокопије) или уверење ПИО фонда да нисте корисник пензије
•  фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике  који учествују у трошковима смештаја
•  фотокопија уговора о доживотном издржавању (ако је склопљен)
•  фотокопија здравствене књижице (два примерка)
•  фотокопија извода из матичне књиге умрлих за брачног друга или пресуда о разводу брака (два примерка)

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад