heder

Привремено становање

Услугу Привремено становање, могу да остваре деца и млади без родитељског старања корисници услуге домског или породичног смештаја, по престанку права на смештај.

Привремено становање може остварити лице под условом:

• Да је оперативним планом отпуста утврђено да је привремено решавање питања даљег збрињавања на овај начин најцелисходније, односно да нема могућности повратка у сопствену породицу и да на други начин не могу решити проблем збрињавања
•  Да је завршила/о школовање или се налазе на редовном школовању    
•  Да је предузела/о мере за професионално оспособљавање

Привремено становање остварује се у трајању од две године.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.