heder

Помоћ у кући

Право на помоћ у кући предвиђено је за старе, изнемогле и хронично оболеле особе које нису у стању да саме задовоље основне свакодневне потребе, а немају чланове породице, који би им у томе помогли.
Помоћ у кући обухвата: припремање оброка, одржавање одевних предмета, постељине, хигијене стана, загревање просторија,набавку прехрамбених намирница и средстава за хигијену, одвођење корисника до лекара и преузимање рецепата, набавка лекова и обављање других послова зависно од потреба корисника.

Помоћ у кући обезбеђује се у трајању од два сата дневно по лицу радним даном, осим суботом и недељом, у трајању од три или пет дана у току недеље, и то:

  • пет дана у току недеље лицима за која је надлежни орган вештачења пензијског и инвалидског осигурања или изабрани лекар констатовао да су непокретна, или која су корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица по било ком основу;
  • три дана у току недеље осталим лицима.

Помоћ у кући коју остварују два или више лица, која живе у заједничком домаћинству, обезбеђујe се у трајању од укупно три сата дневно за та лица.

Потребна документација

• Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и супружник
• Извод из матичне књиге рођених или венчаних
• Извод из матичне књиге умрлих за брачног друга    
• Фотокопија последњег чека пензије
• Налаз лекара
• Уверење о имовном стању или пореско уверење
• Фотокопија уговора о доживотном издржавању ( ако је уговор склопљен)

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални радt