heder

Увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Право  имају лица која су право на додатак за помоћ и негу другог лица остварила по прописима социјалне заштите или по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и код којих је утврђено телесно оштећење или органски трајни поремећај неуролошког и психичког типа од 100% по једном основу или више оштећења, с тим да ниво оштећења износи 70% и више процената по најмање два основа.
Лица која су право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица остварила по прописима о пензијском и инвалидском осигурању право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица остварују у висини разлике увећаног додатка за помоћ и негу  другог лица и износа остварене накнаде по прописима пензијског и инвалидског осигурања.

Потребна документација

•    захтев
•    налази лекара специјалиста
•    копија личне карте и лична карта на увид
•    за осигуранике РФ ПИО доказ о оствареном праву на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
•    за осигуранике РФ ПИО доказ о постојању телесног оштећења у наведеним процентима (уколико га поседују)

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад