heder

Бесплатан оброк

Право на бесплатан оброк имају породице и појединци који остварују право на новчану социјалну помоћ, као и породице које због других социјалних индикација нису у могућности да задовоље основне животне потребе (стара и изнемогла лица без помоћи сродника, породице са корисником додатка за помоћ и негу, породице чији је приход по члану испод минималног нивоа социјалне сигурности за појединца).

Потребна документација

•  Фотокопија личне карте за све чланове породице
•  Извод из матичне књиге рођених за све чланове породице
•  Пореско уверење (општина)
•  Потврда о приходима за запослене и последњи чек пензије за пензионере
•  Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице
•  Потврда ПИО фонда да подносилац захтева или члан породице не остварује право на пензију
•  Потврда о висини основице која служи за обрачунавање пореза и доприноса за оне који самостално обављају   делатност

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад