GC BEOGRAD

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЗА 02/2021

Стручна спрема   Број систематизованих
извршилаца на
свим радним местима  
Број запослених на неодређено време   Број запослених
на одређено
време у
својству приправника  
Број запослених на одређено
време по било ком основу
(изузев у својству приправника)  
Број
лица
ангажованих ван радног
односа  
Висока 459 406 0 53 0
Виша 17 16 0 1 0
Средња 72 61 0 11 0
Нижа 22 19 0 3 0
Укупно 570 502 0 68 0
Стручна
спрема  
Број запослених
којима је престао радни однос на
неодређено
време по било ком основу у претходној календарској години  
Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству
при правник а у
претходној календарској години  
Број
лица за
која није реализована добијена сагласност
Комисије у претходној
календарској години  
Број запослених
на неодређено
време и одређено
време у
својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70%  
Број запослених
на неодређено време и одређено
време у
својству приправника у текућој календарској години изнад 70%  
Висока 21 9 12 1  
Виша 3 1 2    
Средња 7 1 6    
Нижа 1 0 1    
Укупно 32 11 21 1  
Skip to content